Địa chỉ chi nhánh 2: 27 đường số 1, làng báo chí, Thảo Điền, Quận 2, HCM